ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай” 2016 оны 12 дугаар тогтоол, “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2018 оны 31 дүгээр тогтоол, “Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр тогтоол, 2018 оны 175 дугаар тогтоол, Хууль зүй, дотоол хэргийн сайдын 2018 оны А/131 тоот тушаалаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг баталж, зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг хийлээ.

Шинэ бүтцээр Тамгын газар, Иргэний улсын бүртгэлийн газар, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар,Санхүү төлөвлөлтийн газар, Хяналт шалгалтын газар, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, Мэдээллийн технологийн газар, Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив, Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар, Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс, Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтэс, Мэдээллийн сан, программ хангамжийн хэлтэс, Мэдээлийн сүлжээ, техник ашиглалтын хэлтэс гэсэн 10 газар, 4 хэлтэстэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.

Мөн аймаг, дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь дотроо үндсэн 2 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар болов. Энэ удаагийн бүтцийн өөрчлөлтийн онцлог нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Оюуны өмчийн газар /хуучнаар/ нэгдсэн байсныг татан буулгаж, шинэ зохион байгуулалт, бүтцээр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нэртэйгээр шинэчлэгдэж, өөрчлөгдлөө.

Говь-Алтай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Захиргаа аж ахуй /Хэлтсийн дарга, ахлах нягтлан бодогч, Мэдээлэл технологийн ажилтан, Нярав, бичиг хэргийн ажилтан, Архивч/, Хяналтын улсын байцаагч, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч, Иргэний бүртгэлийн тасаг /улсын ахлах бүртгэгч 1, улсын бүртгэгч 2/, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг /улсын ахлах бүртгэгч 1, улсын бүртгэгч 2/, сумдын улсын бүртгэгч 20, гэрээт 2 нийт 36 албан хаагчтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

 

ШИНЭ МЭДЭЭ