ХУРЛЫН ЗАР

A- A A+
ХУРЛЫН ЗАР

Хэлтсийн хамт олны хурал:

Хамрагдах албан хаагчид: Хэлтсийн бүх албан хаагчид нийт 36 албан хаагч

Хугацаа: 2021.04.16-ны өдрийн 16:00

Хэлэлцэх асуудал: 

1. Хэлтсийн дарга Г.Чүлтэмжамц: "Хэлтсийн ажлын явц, аймаг орон нутагт хийгдэж буй цаг үеийн асуудлууд, анхаарах зүйлс"

2. ИБТ-ын дарга Я.Арвижих: "Иргэний бүртгэлийн ажлын явц, Сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэж буй ажлууд, шилжилт хөдөлгөөний талаар" 

3. ЭХТ-ын дарга Б.Энхзаяа: "Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасгийн ажлын явц, зээлийн талаар"

4. ХяУБ Д.Оюунчимэг: "Бүртгэлийн хяналтын чиглэлээр, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл"

5. Ахлах Ня-Бо Б.Алтанбагана: "Санхүүгийн талаар"

6. Архивч С.Баянаа: "Архивын талаар, архивын хадгаламжийн нэгж үүсгэхэд анхаарах асуудлууд"

7. МТА Э.Баатарсүрэн: "Ковид өвчнөөс сэргийлэх талаар хэлтэст хийгдэж буй ажлууд"