МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИАР АЖИЛЛАХ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫГ 2021.05.11-НИЙ ӨДӨР ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИАР АЖИЛЛАХ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫГ 2021.05.11-НИЙ ӨДӨР ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, түүнтэй холбоотой хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх, санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийг нягтлан шалгахтай холбоотой анхаарах асуудлуудын талаар улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанд зориулсан “Эрх зүйн” цахим сургалтыг   2021 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдөр аймгийн сонгуулийн 88 хэсэгт ажиллах  итгэмжлэгдсэн ажилтнуудыг 100 хувийн ирцтэй хамруулж зохион байгууллаа..

Сургалтыг  онлайн хэлбэрээр /ZOOM программаар/ 10:00-13:00 цагийн хооронд онцгой байдлын үед баримтлах халдвар хамгаалалын дэглэмийг албан хаагчдаар бүрэн хангуулж явуулсан.

УБЕГ-аас ирүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу хэлтсээс сургалтын дэд хөтөлбөрийг  гарган баталж, хөтөлбөрийн дагуу Хэлтсийн дарга /Г.Чүлтэмжамц/, улсын ахлах бүртгэгч /.ЯАрвижих/, аймгийн Тагнуулын хэлтсийн мэргэжилтэн /З.Бат-Орших/, Мэдээлэл технологийн ажилтан /Э.Баатарсүрэн/ нар холбогдох сургалтыг явуулж, асуусан асуултанд хариулт өгч үүрэг чиглэл өгөн ажиллалаа.