Онлайн хурлын зар

A- A A+
Онлайн хурлын зар

Хяналт шалгалтын дүн танилцуулах хурал:

Сургалтын хамрагдах байдал: Онлайнаар /zoom програмаар/

Хамрагдах албан хаагчид: Хэлтсийн бүх албан хаагчид нийт 36 албан хаагч

Хугацаа: 2022.01.13-ны өдрийн 17:00

Хэлэлцэх асуудал: 

1.2021 оны хэлтсийн хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа

2. Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

3. 2021 ХАСХОМ хуулийн хугацаанд мэдүүлэхэд анхаарах асуудлууд

4. 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдах ажлууд