Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 04-р сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 04-р сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 04-р сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 03-р сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 03-р сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 03-р сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 02-р сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 02-р сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 02-р сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 01 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 01 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024 он 01 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 12 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 12 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 12 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 11 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 11 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 11 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 10 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 10 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 10 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 09 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 09 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 09 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 08 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 08 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 08 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 07 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 07 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 07 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 06 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 06 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 06 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 05 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 05 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 05 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 04 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 04 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 он 04 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 оны 03 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 оны 03 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 оны 03 сар

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 оны 02 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 оны 02 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023 оны 02 сар

Дэлгэрэнгүй